Güncel Duyurular
Amaç ve Kapsam

MUTALAA Dergisi telif ve tercüme makale; metin neşri ve tercümeleri; kitap, tez, sempozyum, seminer, konferans, panel gibi bilimsel araştırma ve etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri vb. yazılar yayınlayarak bilime katkı sunmayı amaçlamaktadır.

MUTALAA Dergisi, İslam toplumlarının yaşadığı farklı coğrafyalardaki tarihi, güncel veya gelecekte ortaya çıkması muhtemel sorunlara ve problemlere odaklanmaktadır. Bu sorunların kaynağı sosyal, siyasal, iktisadi, dini, kültürel olabilir.  Araştırmacının bütün bu kaynak ve sebeplerden farklı olarak herhangi bir disiplinin yöntemiyle hareket etmesi veya multi-disipliner bir yöntemle sorunu tartışması beklenir. Karşılaştırmalı araştırmaların, değişik bakış açılarının küreselleşen dünyada hakikati keşfetmede daha yararlı olduğu varsayılır. Araştırmaların Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi gibi alanlarda daha fazla olması beklenir.