Güncel Duyurular
Yazım Kuralları
YAZIM KURALLARI

Dergiye yayımlanması için gönderilen yazıların aşağıdaki esaslar çerçevesinde kaleme alınması gereklidir. Aksi takdirde, dergiye gönderilen yazılar yayın sürecine alınmayacaktır.

Gönderilen metin daha önceden yayımlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamış olmalıdır.

Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir. Tüm yazarların çalışmaya aktif olarak katılmış olması gereklidir.

Gönderilen yazı daha önce herhangi bir toplantıda sunulmuş ise; toplantı adı, tarihi ve düzenlendiği şehir belirtilmelidir.

Yazılar dergiye gönderilmeden önce mutlaka MUTALAA yazı şablonunda (şablonu indirmek için tıklayınız) belirtilen ayarlara göre dikkatle yerleştirilmelidir.

Dergiye gönderilen çalışmalarda yazar/yazarlar hakkındaki bilgiler “ad-soyad, unvan-çalıştığı kurum ve ili, mail adresi, ORCID ID ve kurum bilgisini belirten ROR ID (https://ror.org/)” şeklinde mutlaka belirtilmelidir. Unvan-çalıştığı kurum ve bulunduğu il bilgisi İngilizce olarak da ifade edilmelidir.

Dergiye gönderilen araştırma makalelerinde hem Türkçe hem İngilizce öz/abstract mutlaka yer almalıdır. Kitap tanıtımlarında özet zorunluluğu yoktur.

Makale başlığı hem Türkçe özet hem de İngilizce özetlerden hemen önce Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.
Makalenin başında makalenin konu, amaç, yöntem, bulgular ve sonucunu içeren en az 150 kelimeden oluşan öz/abstract yer almalı ve özetlerin sonunda 5-7 kelime arası keywords (anahtar kelimeler) bulunmalıdır. Anahtar kelimelerden birincisi makalenin ait olduğu bilim dalını göstermeli ve kelimeler genelden özele doğru sıralanmalıdır.

Dipnot veya metin içi atıflar ve kaynakça İSNAD ATIF SİSTEMİ 2. EDİSYON sistemine göre düzenlenmelidir. (https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/)

Metin yazı tipi Chaparral Pro /Times New Roman 11 punto iki yana yaslı, özetler ve dipnotlar ise 9 punto, olmalıdır. Sayfa düzeni üstten, alttan, sağdan ve soldan 3,5 cm kenar boşluklu olmalı; paragraf girintisi yok, paragraf aralığı önce 0 nk, sonra 8 nk, satır aralığı 1,0 (tek) şeklinde ayarlanmalıdır.  Dipnotlar 0,5 asılı ve dipnot ilk satırı tab tuşu ile soldan girintili yapılmalıdır.

Makale hacmi, her şey dahil 10.000 kelimeyi geçmemelidir.
 
 gönderilen makaleleri yayın yöneticisine iletir.
 
Kitap kritiklerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önerilir:
Kitap tanıtımı bir eserin sadece bir özeti değil, eleştirel olarak incelenmesi olmalıdır. Kitap tanıtımı yapan yazar kitaptaki bilgi ve değerlendirmeleri destekleyebilir ya da karşı çıkabilir, eserin eksik kalan yönlerini belirtebilir. Kitap tanıtımlarında özet zorunluluğu yoktur.
Kitap kritiklerinin başlıklandırma yapılmaksızın aşağıdaki sıralamaya göre kaleme alınması önerilir:

Giriş: Öncelikle eserin ana konusu, temel amaç, yöntem, iddia ve yaklaşımı açıklanmalıdır.

Kitabın özeti: Özet bölümünde eserin ana çatısı hakkında bilgi verilip eserin öne çıkan yönleri ve yazarın çalıştığı disipline getirdiği katkılar ve belirtilmelidir.

Eleştirel tartışma: Bu kısımda kullanılan yöntemin uygunluğu, eserin alanına yaptığı katkıların önemi, konuyla ilgili mevcut çalışmaların bıraktığı boşluğu ne derece doldurduğu, görüşlerin tutarlılığı, sunulan argümanlarının güvenilirliği, ihmal edilen kaynakların olup olmadığı, işlediği konuyu netleştirip netleştirmediği, üslubun anlaşılır ve akıcı olup olmadığı sorgulanmalı, genel kabulleri ne ölçüde tadil ettiği veya derinleştirdiği, yeni bir inceleme alanı, yeni bir metodoloji veya nazari bir yaklaşım getirip getirmediği belirtilmelidir.

Sonuç: Son olarak ise kritik yazarı kitap hakkında ulaştığı sonuçlara yer vermeli, kitabın zayıf ve güçlü yönlerini vurgulamalı, yapıcı öneriler sunulmalıdır.

Kitap kritikleri en az 1000 kelimeden oluşmalıdır. Kritiğin başında bir özet yer almayacaktır.